Toronto Mở Hai Nhà Trẻ Khẩn Cấp Mới – Quang Lam

Published on April 14, 2020

Toronto Mở Hai Nhà Trẻ Khẩn Cấp Mới – Quang Lam
Thành phố Toronto đã loan báo kế hoạch mở hai nhà trẻ khẩn cấp mới sau khi nhận được hơn 800 đơn xin gởi con cho bốn cơ sở đầu tiên.
Các nhà trẻ mới sẽ chỉ dành cho con của những người lao động thiết yếu không có lựa chọn thay thế khác.