Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý tư năm 2019 có tổng số 6,193,176 square feet được cho thuê, tăng 12.5% so với quý tư năm 2018 là 5,503,892 square feet
Tổng số diện tích được chia ra như sau:
• Thị trường công nghiệp có 4.46 triệu square feet so với 3.79 triệu square feet quý tư nam 2018
• Thi trường thương mại bán lẽ có 0.68 triệu square feet so với 0.73 triệu square feet quý tư năm 2018
• Thị trường văn phòng có 1.05 triệu square feet so với 0.99 triệu square feet quý tư năm 2018