Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Một Năm 2020 – Quang Lam

Published on May 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Một Năm 2020 – Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý một năm 2020 có tổng số 4,601,809 square feet được cho thuê, giảm 32.0% so với quý một năm 2019 là 6,806,191 square feet

Tổng số diện tích được chia ra như sau:
• Thị trường công nghiệp có 2.9 triệu square feet so với 5.04 triệu square feet quý một năm 2019
• Thi trường thương mại bán lẽ có 0.73 triệu square feet so với 0.66 triệu square feet quý một năm 2019
• Thị trường văn phòng có 0.97 triệu square feet so với 1.1 triệu square feet quý một năm 2019