Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Thương Mại Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, trong quý ba năm 2019 có tổng số 6,295,432 square feet được cho thuê, giảm 8.7% so với quý ba năm 2018 là 6,893,856 square feet
Tổng số diện tích được chia ra như sau:
• Thị trường công nghiệp có 4.47 triệu square feet so với 5.11 triệu square feet quý ba nam 2018
• Thi trường thương mại bán lẽ có 0.71 triệu square feet so với 0.66 triệu square feet quý ba năm 2018
• Thị trường văn phòng có 1.11 triệu square feet so với 1.12 triệu square feet quý ba năm 2018