Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Một Năm 2020 – Quang Lam

Published on May 11, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Một Năm 2020 – Quang Lam
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý một năm nay có tổng số 7,192 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 31.9 % so với Quý một Năm 2019 với 6,623 đơn vị.
Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý một năm nay là 16,058 đơn vị, tăng 31.9 % cùng thời kỳ năm ngoái là 12,173 đơn vị.