Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong quý ba năm nay có tổng số 10,800 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 17.3 % so với quý ba năm 2018 với 9,205 đơn vị. Cũng trong quý nảy, có 813 nhà townhouse cho thuê, tăng 17.7% so vời cùng thời kì năm ngoái là 691.
Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong quý ba năm nay là 16,407 đơn vị, tăng 30.1 % cùng thời kỳ năm ngoái là 12,608.
Nhu cầu và giá cho thuê trung bình trong quý ba được chia như sau:
• Bachelor: 480 đơn vị thuê, tăng 24.4 phần trăm so với 386 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê trung bình là $$1,903 tăng 2.7% so với $1,854
• Một Phòng Ngủ: 6,332 đơn vị thuê, tăng 18.6 phần trăm so với 5,338 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê trung bình là $2,262 tăng 4.5 phần trăm so với giá cho thuê quý ba năm 2018 là $2,163.
• Hai Phòng Ngủ: 3,736 đơn vị thuê, tăng 13.7 phần trăm so với 3,286 đơn vị trong quý ba 2018. Giá thuê trung bình là $2,941 tăng 4.2 phần trăm so vời giá $2,822 cùng thời kì năm ngoái.
• Ba phòng Ngủ: 252 đơn vị thuê, tăng 29.2 phần trăm so với 195 đơn vị trong quý ba 2018. Giá cho thuê trung bình là $3,749 tăng 13.5% so với $3,304.