Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Q3 Năm 2020

Published on December 25, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Cho Thuê condos Q3 Năm 2020
Theo thống kê của hiệp hội bất động sản Toronto trong Quý ba năm nay có tổng số 14,036 đơn vị căn hộ được cho thuê tăng 30.2 % so với Quý ba Năm 2019 với 10,781 đơn vị. Cũng trong quý này, có 858 nhà townhouse cho thuê, tăng 5.5% so vời cùng thời kì năm ngoái là 813.
Tổng số căn hộ được đưa ra thị trường trong Quý ba năm nay là 34,971 đơn vị, tăng 113.9 % cùng thời kỳ năm ngoái là 16,348 đơn vị.
Nhu cầu thuê căn hộ chung cư cao với con số kỷ lục trong quý ba năm 2020. Tuy nhiên trong cùng thời điểm, tổng số căn hộ được đưa lên thị trường Cao gấp đôi so với quý ba năm 2019 Một trong những nguyên nhân là những nhà đầu tư họ quyết định không cho thuê ngắn hạn do những luật lệ ràng buộc và người du lich do ảnh hưởng của dịch covid-19. Vì thế người thuê có nhiều chọn lửa hơn khi thuê nhà Sau dịch covid-19, sự gia tăng dân số từ những người di dân và những người nước ngoài quay trở lại Canada sẽ thúc đẩy nhu cấu thuê nhà
Nhu cầu và giá cho thuê căn hộ chung cư trung bình trong Quý ba được chia như sau:
• Bachelor: 639 đơn vị thuê, tăng 33.4 phần trăm so với 479 đơn vị trong Quý ba 2019. Giá cho thuê trung bình là $1,608 giảm 15.5 % so với $1,904
• Một Phòng Ngủ: 8,081 đơn vị thuê, tăng 27.8 phần trăm so với 6,323 đơn vị trong Quý ba 2019. Giá cho thuê trung bình là $2,012 giảm 11.1 phần trăm so với giá cho thuê Quý ba Năm 2019 là $2,262.
• Hai Phòng Ngủ: 4,951 đơn vị thuê, tăng 32.8 phần trăm so với 3,728 đơn vị trong Quý ba 2019. Giá thuê trung bình là $2,672 giảm 9.2 phần trăm so với giá $2,941 cùng thời kì năm ngoái.
• Ba phòng Ngủ: 365 đơn vị thuê, tăng 45.4 phần trăm so với 251 đơn vị trong Quý ba 2019. Giá cho thuê trung bình là $3,421 giảm 8.7% so với $3,746.
Thị trường cho thuê căn hộ townhouse condos và giá thuê trung bình được chia như sau:
• Bachelor: chỉ có 5 đơn vị thuê tăng 400.0 phần trăm so với 1 đơn vị trong Quý ba 2019. Giá cho thuê trung là $1,549 giảm 6.1 phần trăm so với $1,650 của Quý ba năm 2019.
• Một phòng ngủ: 86 đơn vị thuê, tăng 26.5 phần trăm so với 68 đơn vị thuê cùng thời kì năm ngoái. Giá cho thuê trung bình là $1,989 giảm 3.1% phần trăm so với là $2,052
• Hai phòng ngủ: 370 đơn vị thuê, tăng 10.1 phần trăm so với 336 đơn vị thuê. Giá thuê trung bình là $2,520 giảm 1.3 phần trăm so vời giá $2,554 cùng thời kì năm ngoái.
• Ba phòng ngủ: 397 đơn vị thuê, giảm 2.7 phần trăm so với 408 đơn vị thuê. Giá cho thuê trung bình là $2,874 tăng 1.1% so với Quý ba Năm 2019 là $2,842