Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Tư Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý tư, năm 2019 có tổng số 5,367 giao dịch tăng 3.8 phần trăm so với quý tư, năm 2018 có 5,170 giao dịch.
Giá căn hộ trung bình trong quý tư, năm 2019 là $616,591 tăng 11.9 phần trăm so với quý tư năm 2018 với giá trung bình là $558,733