Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Ba Năm 2020

Published on December 16, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Ba Năm 2020
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trong Quý 3 năm 2020 có tổng số 7,072 giao dịch tăng 10.5% phần trăm so với Quý 3 năm 2019 có 6,398 giao dịch.
Giá condos trung bình Quý 3 năm 2020 là $633,484 tăng 8.3 phần trăm so với quý 3 năm 2019 với giá trung bình là $584,746
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng Thành phốnhư sau:
• Khu vực Halton có tổng số 400 giao dịch với giá trung bình $560,570 so với Quý 3 năm 2019 có 284 giao dịch với giá trung bình $500,941
• Khu vực Peel có tổng số 895 giao dịch với giá trung bình $521,588 so với Quý 3 năm 2019 có 908 giao dịch với giá trung bình $469,381
• Toronto có tổng số 4,770 giao dịch với giá trung bình $680,963 so với 4,467 giao dịch với giá trung bình $628,281 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực York có tổng số 723 giao dịch với giá trung bình $579,509 so với 570 giao dịch với giá trung bình $530,718 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực Durham có tổng số 227 giao dịch với giá trung bình $427,298 so với 147 giao dịch với giá trung bình $380,256 cùng thời kỳ năm ngoái
• Khu vực còn lạ có tổng số 57 giao dịch với giá trung bình $434,642 so với 22 giao dịch với giá trung bình $354,666 cùng thời kỳ năm ngoái
Tổng số condos trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong quý này là 17,613, tăng 84.6 phần trăm so với 9,542 đơn vị của, quý 3 năm 2019.
Trong tổng số 7,072 giao dịch condos Quý 3 năm 2020 Thành phốToronto dẫn đầu với 4,770 giao dịch với giá trung bình $680,963
• Toronto West có 1,108 giao dịch với giá trung bình $601,542
• Toronto Central có 2,928 giao dịch với giá trung bình $749,621
• Toronto East có 734 giao dịch với giá trung bình $526,970
Khu vực Peel với 895 giao dịch với giá trung bình $521,588
• Thành phố Brampton có 155 giao dịch với giá trung bình $463,004
• Thành phố Caledon khong có giao dịch
• Thành phố Mississauga có 740 giao dịch với giá trung bình $533,859
Khu vực York với 723 giao dịch với giá trung bình $579,509
• Thành phố King có 9 giao dịch với giá trung bình $387,450
• Thành phố Markham có 256 giao dịch với giá trung bình $587,218
• Thành phố Newmarket có 14 giao dịch với giá trung bình $489,625
• Thành phố Richmond Hill có 164 giao dịch với giá trung bình $543,892
• Thành phố Vaughan có 233 giao dịch với giá trung bình $601,852
Khu vực Halton với 400 giao dịch với giá trung bình $560,570
• Thành phố Burlinton có 187 giao dịch với giá trung bình $529,588
• Thành phố Halton Hills có 8 giao dịch với giá trung bình $455,438
• Thành phố Milton có 79 giao dịch với giá trung bình $514,927
• Thành phố Oakville có 126 giao dịch với giá trung bình $641,843
Khu vực Durham với 227 giao dịch với giá trung bình $427,298
• Thành phố Ajax có 23 giao dịch với giá trung bình $436,704
• Thành phố Oshawa có 56 giao dịch với giá trung bình $298,478
• Thành phố Pickering có 52 giao dịch với giá trung bình $515,343
• Thành phố Whitby có 33 giao dịch với giá trung bình $513,826
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%