Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam

Published on March 10, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Căn Hộ Chung Cư Quý Ba Năm 2019 – Quang Lam
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto quý ba, năm 2019 có tổng số 6,407 giao dịch tăng 11.1 phần trăm so với quý ba, năm 2018 có 5,766 giao dịch.
Giá căn hộ trung bình trong quý ba, năm 2019 là $584,564 tăng 5.8 phần trăm so với quý ba năm 2018 với giá trung bình là $552,766