Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng mười một năm 2020

Published on December 15, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng mười một năm 2020
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kì năm ngoái. Trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 8,766 giao dịch tăng 24.3% phần trăm so với tháng mười một năm 2019 có 7,054 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020 là $955,615 tăng 13.3 phần trăm so với tháng mười một năm 2019 với giá trung bình là $843,307
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2020 có tổng số 4,222 giao dịch tăng 30.2 phần trăm với giá trung bình $1,202,281 tăng 15.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
• Nhà Semi trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 888 giao dịch tăng 33.9 phần trăm với giá trung bình $946,735 tăng 12.9 phần trăm
• Townhouse trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 1,527 giao dịch tăng 30.7 phần trăm với giá trung bình $750,939 tăng 12.6 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 2,032 giao dịch tăng 7.1 phần trăm với giá trung bình $605,863 giam 2.0 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 11,545, tăng 33.5 phần trăm so với 8,651 đơn vị của tháng mười một, năm 2019.
Trong tổng số 8,766 giao dịch Bất Động Sản trong tháng mười một năm 2020 Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,032 giao dịch với giá trung bình $979,224
• Khu vực Toronto West có 837 giao dịch với giá trung bình $901,710
• Khu vực Toronto Central có 1,348 giao dịch với giá trung bình $1,068,794
• Khu vực Toronto East có 847 giao dịch với giá trung bình $913,273

Khu vực Peel với 1,865 giao dịch với giá trung bình $889,302
• Khu vực Brampton có 923 giao dịch với giá trung bình $850,615
• Khu vực Caledon có 127 giao dịch với giá trung bình $1,102,194
• Khu vực Mississauga có 815 giao dịch với giá trung bình $899,942
Khu vực York với 1,613 giao dịch với giá trung bình $1,094,893
• Khu vực King có 53 giao dịch với giá trung bình $1,541,366
• Khu vực Markham có 401 giao dịch với giá trung bình $1,080,788
• Khu vực Newmarket có 155 giao dịch với giá trung bình $963,661
• Khu vực Richmond Hill có 285 giao dịch với giá trung bình $1,188,178
• Khu vực Vaughan có 382 giao dịch với giá trung bình $1,132,364
Khu vực Halton với 841 giao dịch với giá trung bình $1,068,161
• Khu vực Burlinton có 234 giao dịch với giá trung bình $948,924
• Khu vực Halton Hills có 90 giao dịch với giá trung bình $1,000,255
• Khu vực Milton có 207 giao dịch với giá trung bình $921,143
• Khu vực Oakville có 310 giao dịch với giá trung bình $1,276,051
Khu vực Durham với 1,088 giao dịch với giá trung bình $762,739
• Khu vực Ajax có 157 giao dịch với giá trung bình $814,383
• Khu vực Oshawa có 323 giao dịch với giá trung bình $629,679
• Khu vực Pickering có 142 giao dịch với giá trung bình $876,288
• Khu vực Whitby có 199 giao dịch với giá trung bình $841,039
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto, tổng số giao dịch trong vùng GTA tăng so với cùng thời kì năm ngoái. Trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 8,766 giao dịch tăng 24.3% phần trăm so với tháng mười một năm 2019 có 7,054 giao dịch.
Giá nhà trung bình tháng mười một năm 2020 là $955,615 tăng 13.3 phần trăm so với tháng mười một năm 2019 với giá trung bình là $843,307
Số lượng giao dịch và giá trung bình chi tiết cho từng loại nhà như sau:
• Nhà độc lập trong tháng mười, năm 2020 có tổng số 4,222 giao dịch tăng 30.2 phần trăm với giá trung bình $1,202,281 tăng 15.2 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
• Nhà Semi trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 888 giao dịch tăng 33.9 phần trăm với giá trung bình $946,735 tăng 12.9 phần trăm
• Townhouse trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 1,527 giao dịch tăng 30.7 phần trăm với giá trung bình $750,939 tăng 12.6 phần trăm
• Condo Apartment trong tháng mười một năm 2020 có tổng số 2,032 giao dịch tăng 7.1 phần trăm với giá trung bình $605,863 giam 2.0 phần trăm so với tháng mười một năm 2019
Tổng số bất động sản trong danh sách nhà mới đăng bán (new listing) trong tháng này là 11,545, tăng 33.5 phần trăm so với 8,651 đơn vị của tháng mười một, năm 2019.
Trong tổng số 8,766 giao dịch Bất Động Sản trong tháng mười một năm 2020 Khu vực Toronto dẫn đầu với 3,032 giao dịch với giá trung bình $979,224
Khu vực Peel với 1,865 giao dịch với giá trung bình $889,302
Khu vực York với 1,613 giao dịch với giá trung bình $1,094,893
Khu vực Halton với 841 giao dịch với giá trung bình $1,068,161
Khu vực Durham với 1,088 giao dịch với giá trung bình $762,739
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách trong thờii gian này tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%