Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một, Năm 2020 (P2)

Published on February 17, 2020

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Tháng Một Năm 2020 (P2)
Trong tháng một, năm 2020 tổng số giao dịch là 4,581 với giá trung bình $839,363, khu vực Toronto dẫn đầu với 1,603 giao dịch với giá trung bình $884,385
Khu vực Peel với 1,005 giao dịch với giá trung bình $784,340
Khu vực York với 747 giao dịch với giá trung bình $948,799
Khu vực Halton với 455 giao dịch với giá trung bình $931,782
Khu vực Durham với 586 giao dịch với giá trung bình $655,781