Tỉnh Bang Ontario Hủy Kỳ Thi Cuối Khóa Của Học Sinh Trung Học Do Đại Dịch COVID 19 – Quang Lam

Published on May 1, 2020

Tỉnh Bang Ontario Hủy Kỳ Thi Cuối Khóa Của Học Sinh Trung Học Do Đại Dịch COVID 19 – Quang Lam
Học sinh trung học ở Ontario sẽ không phải lo học thi cuối khóa trong niên khóa này.
Hôm 28/4/2020, bộ trưởng bộ giáo dục gởi công văn thông báo cho các hội đồng học khu rằng sẽ không có các kỳ thi cuối khóa cho học sinh trung học.