Tiền Tỷ Đem Bỏ Chợ Quang Lam

Published on April 13, 2020

Tiền Tỷ Đem Bỏ Chợ Quang Lam
Hôm nay thứ Bảy 11/04/2020, Hạ Viện Liên Bang Canada chuẩn thuận khoản dự chi kỷ lục $ 73 tỷ gia kim cho các chương trình trợ giúp doanh nghiệp và người lao động vượt qua cơn đại dịch COVID-19.
Dự luật này do Thủ Tướng Justin Trudeau của Đảng Tự Do cầm quyền đề xuất, với con số dự chi khổng lồ cao nhất tính từ thời Thế Chiến thứ II 1945, mà cũng được chuẩn thuận trong một thời gian ngắn kỷ lục, chỉ nội một ngày bàn thảo và biểu quyết chấp thuận.