Thuế đối với những ngôi nhà bỏ trống ở Toronto.

Published on July 8, 2021

Team Quang Lam – Thuế đối với những ngôi nhà bỏ trống ở Toronto.
Thành phố Toronto cho biết “Mục tiêu của thuế là thay đổi muc dich của những chủ nhà khi họ để nhà bỏ trống. Loại thuế này sẽ khuyến khích họ bán hoặc cho thuê nhà, do đó sẽ làm tăng nguồn cung nhà ở. Nếu được hội đồng thành phố chấp thuận, một đạo luật hỗ trợ thuế sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: 680 news, CTV, toronto.ctvnews.ca, Thời Mới Canada
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.