Thêm Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ Du Học Sinh Tại Canada – Quang Lam

Published on April 20, 2020

Thêm Nhiều Chính Sách Hỗ Trợ Du Học Sinh Tại Canada – Quang Lam
Ngày 7/4, Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada gọi tắt là IRCC thông báo liên quan đến giấy phép lao động sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế. Cụ thể, nếu các khóa học buộc phải chuyển sang hình thức trực tuyến vì dịch bệnh Covid-19 thì sinh viên vẫn đạt điều kiện để được cấp giấy phép lao động sau tốt nghiệp, thời hạn 8 tháng đến 3 năm gọi tắt là PGWP.