Quy Luật Của Xe Rác – Quang Lam

Published on March 23, 2020

Quy Luật Của Xe Rác – Quang Lam
Cuộc đời quá ngắn để mà sống trong hối tiếc, vậy nên…
Hãy yêu thương người cư xử tốt với mình và cầu nguyện cho ai xử tệ.
Cuộc sống này ta tạo nên nó chỉ mười phần trăm còn chín mươi phần trăm là tùy thuộc cách ta tiếp nhận nó!