Quang Lam Official Live Stream

Published on July 1, 2021

Team Quang Lam – Nên bán lúc nào?
Mỗi khi quyết định bán, ai cũng muốn bán cho sớm với giá cao nhất. Trong tình trạng thị trường “seller’s market,” tức là thời điểm thuận lợi hơn cho người bán, thì quý vị sẽ có cơ hội bán giá cao và bán với tốc độ nhanh chóng. Nhưng trong tình trạng thị trường “buyer’s market,” tức thời điểm thuận lợi cho người mua thì quý vị sẽ gặp khó khăn hơn trong việc bán nhanh, với mức giá cao thích hợp. Tôi sẽ giúp vị nhận diện thời điểm thích hợp và định giá nhà của quý vị sao cho hợp lý nhất theo tình hình thị trường mới nhất.
Khi có nhu cầu mua, bán nhà, condos vui lòng liên lạc team Quang Lam
☎️ Quang Lam 416 804 5111
☎️ Mimi 416 669 7363
Đặc biệt bán nhà cho quý khách tiền huê hồng cho team Quang Lam chỉ có 1%.
Source: TREEB
** Video chỉ được cung cấp cho mục đích tìm hiểu thông tin.