Ontario Gia Hạn Tất Cả Các Lệnh Khẩn Cấp COVID 19 Tới Ngày 19 Tháng 5 Năm 2020 – Quang Lam

Published on May 7, 2020

Ontario Gia Hạn Tất Cả Các Lệnh Khẩn Cấp COVID 19 Tới Ngày 19 Tháng 5 Năm 2020 – Quang Lam
Chính quyền Doug Ford đã gia hạn tất cả các lệnh khẩn cấp ở Ontario — được ban hành theo Đạo luật Quản lý Khẩn cấp và Bảo vệ Dân sự — cho tới sau dịp cuối tuần dài ngày của Lễ Victoria Day trong khi tỉnh bang tiếp tục chống sự lây lan của đại dịch coronavirus.