Ontario gia hạn các lệnh khẩn cấp COVID 19 tới ngày 19 thang 6 năm 2020 – Quang Lam

Published on June 10, 2020

Ontario gia hạn các lệnh khẩn cấp COVID 19 tới ngày 19 thang 6 năm 2020 – Quang Lam
Chính quyền Ontario hôm 6/6/2020 đã quyết định gia hạn tất cả các lệnh khẩn cấp theo Đạo luật Xử lý Khẩn cấp và Bảo vệ Dân sự thêm 10 ngày tới ngày 19/6.