Ontario Cho Phép Một Số Hãng Sở Mở Lại Từ Ngày 4 tháng 5 năm 2020 – Quang Lam

Published on May 4, 2020

Ontario Cho Phép Một Số Hãng Sở Mở Lại Từ Ngày 4 tháng 5 năm 2020 – Quang Lam
Chính quyền Ontario loan báo rằng một số doanh nghiệp và hãng sở có thể mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai 4/5/2020 với các biện pháp y tế công cộng nghiêm ngặt vẫn còn áp dụng.
Chính quyền nói rằng cho biết các doanh nghiệp được phép mở lại bao gồm những cơ sở kinh doanh thời vụ và một số dự án xây dựng thiết yếu.