Ontario Cấp IPad Và Internet Miễn Phí Cho Học Sinh – Quang Lam

Published on April 19, 2020

Ontario Cấp IPad Và Internet Miễn Phí Cho Học Sinh – Quang Lam
Video Ontario Cấp IPad Và Internet Miễn Phí Cho Học Sinh Thiếu Điều Kiện Học Trên Mạng
Chính quyền Ontario sẽ cung cấp iPad và kết nối internet miễn phí cho những học sinh không có điều kiện tiếp cận sử dụng các công cụ học trên mạng trong thời gian trường học đóng cửa do đại dịch COVID-19.