Huntsville Flooding 2019 – Quang Lam TV

Published on May 4, 2019

Huntsville Flooding 2019 – Quang Lam TV
Huntsville Flooding
Ontario Cottage Country
Mực nước đã tăng cao trên các hồ Muskoka, Rosseau, Joseph và sông Moon tạo lũ lụt lớn tại khu vực Bracebridge Huntsville, Ontario