Chương Trình CEBR Chi Tiền Trước Xét Duyệt Sau – Quang Lam

Published on April 12, 2020

Chương Trình CEBR Chi Tiền Trước Xét Duyệt Sau – Quang Lam
Chính phủ Canada tiếp tục khẳng định rằng Chính phủ đã không yêu cầu những người đăng ký chương trình cung cấp các giấy tờ liên quan đến thu nhập để xét duyệt. Chính phủ sẽ bắt đầu xem xét trong những tuần sắp tới đây hoặc trong mùa khai thuế vào năm tới để chắc chắn rằng người dân không lợi dụng chương trình này. Khi đó chính phủ sẽ kiểm chứng thu nhập, kiểm chứng các điều kiện và sẽ điều chỉnh mọi thứ trong mùa thuế nếu không thể thực hiện trước đó.
Ngườn Báo Thời Mới