Cập Nhật tin tức Covid – 19 Ngày 26 03 2020 – Quang Lam

Published on March 26, 2020

Cập Nhật tin tức Covid – 19 Ngày 26 03 2020 – Quang Lam
Thủ tướng Canada Trudeau gửi đến Cộng đồng chúng ta thong diệp đặc biệt. Dịch bệnh COVID-19 hiện đang bùng phát trên toàn cõi Canada và khắp thế giới. Tất cả chúng ta cần phải nỗ lực chống loại virus này.Thủ tướng kêu gọi mọi người nên ở nhà. Ở nhà – Cứu Mình Cứu Người.