Canada Đổi Quy Định Kiểm Tra Tài Chánh Khi Vay Mortgage – Quang Lam

Published on March 9, 2020

Canada Đổi Quy Định Kiểm Tra Tài Chánh Khi Vay Mortgage – Quang Lam
Bắt đầu từ thang 4 năm 2020 chính phủ liên bang sẽ thay đổi các quy định về cho vay mortgage để giúp người dân dễ dàng được duyệt vay nợ để mua nhà hơn
Bộ tài chính cho biết kể từ ngày sáu tháng tư, phép thử Khả năng chịu nợ stress test đối với các khoản vay mortgage sẽ được tính theo một cách mới