Biết đủ là đủ – Quang Lam

Published on March 22, 2020

Biết đủ là đủ – Quang Lam
Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc – Biết đủ là đủ, đợi cho đủ, thì bao giờ mới đủ.