Bao Giờ Hết Dịch – Quang Lam

Published on April 10, 2020

Bao Giờ Hết Dịch – Quang Lam
Sáng ngày 09/04/2020, trong buổi tường trình trước quốc dân, Thủ Tướng Justin Trudeau đã đề cập đến bản báo cáo của Cục Quản Lý Y Tế Công Cộng Canada.
Ông nhắc qua vài điểm chính trong báo cáo:
1- Canada bắt đầu lây nhiễm cộng đồng tương đối trễ so với nhiều quốc gia khác, khoảng giửa tháng 3/2020;
2- Canada vẫn ở vào giai đoạn đầu của đường cong, và có thể đến đỉnh khoảng cuối mùa xuân, tức tháng 6/2020;
3- Cho đến sang hè, tức cho tới tháng 7, 8/2020