Market Report April 2017.04:46

  • 0 views
Published on May 19, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng tư năm 2017.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 11,630 giao dịch trong tháng tư năm 2017 giảm 3.2% phần trăm so với tháng tư năm 2016 có 12,016 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng tư năm 2017 là $920,791 tăng 24.5 phần trăm so với tháng tư năm 2016 với giá trung bình là $739,762.

Hinh Nhuong

qc