Market Report May 201705:37

  • 0 views
Published on June 10, 2017

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng năm năm 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto tháng năm năm 2017 có tổng số 10,196 giao dịch giảm -20.3% phần trăm so với tháng năm năm 2016 có 12,790 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng năm năm 2017 là $863,910 tăng 14.9 phần trăm so với tháng năm năm 2016 với giá trung bình là $752,100

Quang-Lam-Toronto-Condos-Market-Report-May-2017