Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019. (Phần 2 by Charts)

Published on February 12, 2019

Tóm tắt thị trường bất động sản tháng một năm 2019. (Phần 2 by Charts)

Trong tổng số 4,009 giao dịch Bất Động Sản trong tháng một, năm 2019 Khu vực Toronto dẫn đầu với 1,422 giao dịch với giá trung bình $777,674

Khu vực Peel với 894 giao dịch với giá trung bình $696,690

Khu vực York với 589 giao dịch với giá trung bình $871,341

Khu vực Halton với 425 giao dịch với giá trung bình $854,754

Khu vực Durham với 508 giao dịch với giá trung bình $577,935

Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide5