Market Report February 2017.05:00

  • 0 views
Published on April 25, 2017

Bản tin tóm tắt thị trường bất động sản tháng hai năm 2017.

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto có tổng số 12,077 giao dịch trong tháng ba năm 2017 tăng 17.7phần trăm so với tháng ba năm 2016 chỉ có 10,260 giao dịch.

Giá nhà trung bình tháng ba năm 2017 là $916,567 tăng 33.2 phần trăm so với tháng ba năm 2016 với giá trung bình là $688,011

 

Hinh Nhuong