Những Thông Tin Địa Ốc Căn Bản ( Video 1)05:07

  • 0 views
Published on July 11, 2018

Những Thông Tin Địa Ốc Căn Bản ( Video 1)

Với rất nhiều chuyên viên địa ốc đang hành nghề, bạn có thể lật bất cứ trang báo nào sẽ thấy rất nhiều quảng cáo về các dịch vụ mua và bán nhà. Vì thấy nhiều, quý vị có thể nhằm tưởng rằng ngành địa ốc rất đơn giản. Sự thật hoàn toàn khác hẳn. Một chuyên viên địa ốc cần phải có kiến thức về tài chánh, kinh tế, luật pháp, trang trí nội thất, giao tiếp và đàm phán, v.v. và song song đó, khi quý vị tham gia trong việc mua và bán, quý vị cũng đang tham dự vào suốt quá trình giao dịch, và vì thế, quý vị cũng cần trở thành những “chuyên viên tam thời” để mang lại lợi ích tối đa cho chính mình. Sau đây là Những Thông Tin Địa Ốc Căn Bản phần thứ nhất, ngõ hầu giúp quý vị có những thong tin trước khi mua nhà để ở hoặc để đầu tư.