5 yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 201703:24

  • 0 views
Published on February 15, 2017

5 yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 2017

Trong bài viết “5 yếu tố ảnh hưởng địa ốc Canada năm 2017”  Quang Lam chia ra 2 Video. Video 1 Quang Lam sẽ bàn về hai yếu tố Lãi suất cũa Mỹ vả nền kinh tế Canada sẽ ảnh nhưởng như thế nào đến tình hình Bất dộng Sản, Video 2 sẽ nói đến ba yếu tố còn lại: Người mua ngoại quốc, yếu tố xây dựng và Quản lý nhà nước

 

Quang-lam-toronto-condos