Khi có bất cứ thắc mắc lien quan đến địa ốc, quý vị có thể trực tiếp lien lạc với Quang Lam qua số điện thoại (416) 804 5111