Condo Report Q1 201704:44

  • 0 views
Published on May 26, 2017

Tóm tắt thị trường condos quý một năm 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto trong quý một năm 2017 có tổng số 7,251 giao dịch tăng 21.7% phần trăm so với quý một năm 2016 có 5,959 giao dịch.

Giá nhà trung bình trong quý một 2017 là $489,551 tăng 24.3 phần trăm so với quý một năm 2016 với giá trung bình là $393,858.

Capture