Condos Report Q3 201705:07

  • 0 views
Published on January 19, 2018

Condos Report Q3 2017
Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto trong quý 3 năm 2017 có tổng số 5,684 giao dịch, giảm 28.9 phần trăm so với quý 3 năm 2016 có 7,991 giao dịch.

Giá Condos trung bình trong quý 3 2017 là $510,206 tăng 22.7 phần trăm so với quý 3 năm 2016 với giá trung bình là $415,894.
Trong khi đó số lượng condos đăng bán trong quý 3 năm 2017 chỉ có 8,845 giảm 10.2% so với 10,967 đơn vị condos đăng bán của quý 3 năm 2016

Hinh Nhuong