Condos Report Q2 201703:44

  • 0 views
Published on September 25, 2017

Condos Report Q2 2017

Theo thống kê của Hiệp Hội Bất Động Sản Toronto trong quý 2 năm 2017 có tổng số 8,223 giao dịch, giảm 8 phần trăm so với quý 2 năm 2016 có 8,942 giao dịch.

Giá Condos trung bình trong quý 2 2017 là $532,032 tăng 28.1 phần trăm so với quý 2 năm 2016 với giá trung bình là $415,454.

Trong khi đó số lượng condos đăng bán trong quý 2năm 2017 chỉ có 13,682 tăng 0.7 % so với 13,591 đơn vị condos đăng bán của quý 2 năm 2016

Toronto tiếp tục dẫn đầu với 72 phần trăm trong tổng số 8,223 đơn vị giao dịch trong quý 2 năm 2017, kế đến là Peel với 14 phần trăm, York chiếm 9 phần trăm.

Khu vực Toronto đứng dầu  với 5,878 giao dịch với giá trung bình $566,513

hinh nhuong