Mua nhà 3: Định Giá Nhà Trong Tầm Đủ Khả Năng03:31

  • 0 views
Published on April 19, 2019

CÁCH TÍNH GIÁ NHÀ MUA TRONG TẦM KHẢ NĂNG

Chúng ta cùng làm một bài toán đơn giản, giúp quý vị tính ra được mức nhà nào hợp với tình trạng tài chánh của quý vị ngay trong lúc này. Để có được con số dự đoán quý vị có dư để trả chi phí liên quan đến việc vay mượn mua nhà, quý vị làm theo những bước sau đây:

Bước thứ nhất, quý vị cần tính tỷ số Gross Debt Service (GDS) bằng cách lấy thu nhập hàng tháng của gia đình nhân 30%. Đây là con số quý vị có dư để thanh toán tiền nhà và tiền thuế đất.

Bước thứ hai, quý vị cần tính tỷ số Total Debt Service (TDS), tức là tỷ lệ khả năng chi trả tất cả món nợ của quý vị, gồm cả nợ thẻ tín dụng và các món nợ nhỏ khác. Để có con số này, quý vị lấy thu nhập hàng tháng của gia đình và nhân 40%. Đây là con số quý vị có dư để chi trả tiền nhà, tiền thuế, và các khoản nợ hoặc tiền đóng hàng tháng khác.

Bước thứ ba, quý vị cần ước tính con số cuối cùng mà quý vị có thể dùng để chi trả cho việc mua nhà bằng cách lấy con số dư từ GDS trừ cho con số dư từ TDS, đây là khoản quý vị đủ khả năng chi trả và cũng là mức mà nhà băng sẽ cho quý vị mượn.

Sau đó quý vị tính ra phí mượn cho mỗi $1000 ở mức lãi suất quý vị đang có. Ví dụ, nếu quý vị đang có lãi suất là 4%, thì phí vay mượn cho mỗi $1000 là $5.26. Nếu quý vị có dư $1,200 để trả tiền nhà mỗi tháng thì mức nhà băng sẽ cho quý vị vay mượn là = $1200 chia cho $5.26, nhân 1000 = $228,136. Quý vị có thể lên mạng tìm những phần mềm giúp vị quý tính ra mức vay mượn tùy theo những mức lãi suất khác nhau, lãi suất càng thấp, quý vị có thể mượn nhiều hơn.

Để tính mức giá nhà quý vị đủ khả năng chi trả, quý vị có thể làm theo những bước sau đây:

  1. Khoản tiền từ thu nhập mà quý vị có thể dùng cho tiền nhà hàng tháng, như chúng ta đã tính bên trên.
  2. Chia khoản tiền đó cho định mức lãi suất vay mượn của quý vị từ nhà băng
  3. Lấy tổng số trên nhân 1000 để tính số tiền nhà quý vị phải trả hàng tháng
  4. Lấy con số đó chia cho 75%, đây là ước tính giá nhà mà quý vị có thể chi trả, sau khi đặt cọc 25%.

Nếu dựa theo ví dụ trên, quý vị sẽ lấy $228,136 nhân cho 75%, ra thành $304,181 là giá nhà mà quý vị có đủ khả năng chi trả.

Đây chỉ là bài toán trung bình, nếu quý vị có những nguồn thu nhập khác hoặc có nhiều tiền trong quỹ tiết kiệm, quý vị có thể chọn những căn nhà có giá cao hơn đôi chút.